Kiểm tra - đánh giá SIL

Dịch vụ kiểm tra, đánh giá SIL từ MEC

Sau khi hệ thống an toàn và từng chức năng an toàn SIF đã được thiết kế, nhưng trước khi thực hiện bất kỳ chức năng an toàn nào của hệ thống SIS, các yêu cầu về SIL và thông số của các chức năng an toàn phải được kiểm tra, đánh giá đảm bảo đáp ứng các yêu cầu như được nêu trong tài liệu: Safety Requirement Specification.

Việc kiểm tra, đánh giá SIL nhằm tuân thủ yêu cầu của các tiêu chuẩn về an toàn chức năng bao gồm:

  • IEC 61508 Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety-Related Systems; và
  • IEC 61511 Functional Safety: Safety Instrumented Systems for the Process Industry Sector.

Lợi ích của khách hàng

Hệ thống SIS thường được trang bị để giảm thiểu rủi ro của các mối nguy trong quá trình công nghệ. Độ tin cậy của hệ thống SIS trong việc phát hiện các mối nguy hiểm, xử lý logic và thực hiện các hoạt động bảo vệ là những yếu tố quan trọng nhất để ngăn ngừa tai nạn trong quá trình công nghệ.

Nghiên cứu kiểm tra, đánh giá SIL thường được thực hiện để đảm bảo thiết kế của hệ thống SIS đáp ứng được mức SIL mục tiêu và đáp ứng các thông số yêu cầu về an toàn. Việc kiểm tra, đánh giá SIL này đóng vai trò quan trọng nhất để ngăn ngừa tai nạn từ một sự kiện nguy hiểm ban đầu như quá áp, đầy bồn, quá lưu lượng... Nếu chức năng của hệ thống SIS được kiểm tra đầy đủ, đúng tiêu chuẩn, thì:

  • Nó giúp đảm bảo độ tin cậy của các chức năng bảo vệ an toàn trong hệ thống SIS.
  • Đảm bảo giảm thiểu rủi ro công nghệ xuống mức có thể chấp nhận được.

Khi nào thì cần tính toán và lựa chọn SIL?

Thông thường, nghiên cứu tính toán và lựa chọn SIL nên được thực hiện trong:

  • Sau khi thiết kế chi tiết và trước khi triển khai hệ thống SIS.
  • Trong quá trình hoạt động bình thường, nghiên cứu kiểm tra, đánh giá SIL nên được thực hiện khi có các thay đổi hoặc sửa đổi được áp dụng cho các công trình/nhà máy.

Phương pháp của chúng tôi

Đối với SIS, điều này liên quan đến việc tách một chức năng an toàn thành ba hệ thống con - hệ thống cảm biến, hệ thống bộ điều khiển logic và hệ thống chấp hành. Sau đó, mỗi hệ thống con được đánh giá bằng cách sử dụng chế độ lỗi (failure mode) và dữ liệu tỷ lệ lỗi cho các thành phần hệ thống con, khoảng thời gian thử chức năng proof test , tỷ lệ chẩn đoán và hệ số nguyên nhân chung (Beta) (nếu cần). Kết quả nào là giá trị cho xác suất lỗi trung bình (PFDavg - Failure on demand average) có liên quan trực tiếp đến Mức độ tin cậy của chức năng an toàn (SIL); và xác định xem các ràng buộc về kiến trúc cho một SIL cụ thể đã được đáp ứng hay chưa, dựa trên khả năng chịu lỗi phần cứng hardware fault tolerance (redundancy) và tỷ lệ lỗi an toàn - safe failure fraction.

Nghiên cứu kiểm tra, đánh giá SIL của chúng tôi sẽ kiểm tra, đánh giá từng chức năng an toàn theo 3 tiêu chí sau:
- Tiêu chí về hệ thống (SC) là thước đo chất lượng thiết kế các thành thần của hệ thống.
- Tiêu chí về kiến trúc là mức dự phòng an toàn tối thiểu (khả năng chịu lỗi phần cứng).
- Phân tích Xác suất Lỗi Nguy hiểm bằng cách tính PFD và PFH cho mỗi chức năng.

Quá trình kiểm tra, đánh giá SIL sẽ được ghi nhận lại bằng văn bản. 

Tại sao khách hàng lựa chọn MEC?

  • Chúng tôi là các chuyên gia về an toàn chức năng do EXIDA chứng nhận, và chuyên gia tự động hóa do Tổ chức tự động hóa quốc tế ISA chứng nhận  với nhiều kinh nghiệm quý báu về an toàn chức năng, thiết bị an toàn như shutdown valve, thiết bị đo lường, hệ thống điều khiển an toàn, thiết bị bảo vệ sẽ giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn tốt nhất cho khách hàng.
  • Các chuyên gia tư vấn của MEC có kinh nghiệm cần thiết để thực hiện quy trình tương đối phức tạp và sử dụng các công cụ lập mô hình hiệu suất an toàn đã được chứng nhận để cung cấp phân tích độ tin cậy và xác suất an toàn độc lập của từng chức năng an toàn; và cung cấp một báo cáo toàn diện nêu chi tiết mọi khía cạnh của việc kiểm tra, đánh giá. Các chuyên gia về đánh giá độ tin cậy của chúng tôi có kinh nghiệm lập mô hình các chức năng an toàn phức tạp như Chức năng hệ thống HIPPS dưới đáy biển bằng cách sử dụng phương pháp Fault Trees.
  • Chúng tôi nắm rõ các quy định, tiêu chuẩn và văn hóa địa phương.
  • Chúng tôi đã tổng hợp kiến thức của mình về an toàn chức năng, an toàn công nghệ và có dữ liệu an toàn công nghệ, mang lại cho chúng tôi kiến thức chuyên môn cao trong lĩnh vực tư vấn kỹ thuật chuyên sâu này.