Phân tích Mối nguy Công nghệ (PHA)

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ tổ chức nghiên cứu đánh giá mối nguy công nghệ (PHA - Process Hazards Analysis) theo các tiêu chuẩn quốc tế ISA/IEC 61511 Functional Safety – Safety Instrumented Systems for the Process Industry Sector và OSHA Process Safety Management (PSM) Standard 29 CFR 1910.119. Với kinh nghiệm về quá trình công nghệ, các hệ thống điều khiển và những tiêu chuẩn liên quan giúp các chuyên gia của chúng tôi triển khai nghiên cứu HAZOP, LOPA, HAZID, đánh giá mối nguy về an ninh mạng một cách hiệu quả.

Đánh giá các mối nguy công nghệ (PHA)

Đánh giá mối nguy công nghệ (PHA) — gồm các buổi workshop như HAZOP, LOPA, HAZID. Các nghiên cứu này được ghi nhận lại bằng các báo cáo và thuận tiện cho sử dụng trong các thiết kế và kiểm tra về sau.

Nghiên cứu về mối nguy và khả năng vận hành (HAZOP- Hazard and Operability Studies)

Nghiên cứu về mối nguy và khả năng vận hành (HAZOP) sẽ cung cấp các khuyến nghị dựa trên đánh giá nguyên nhân và hậu quả của các mối nguy nhằm giảm thiểu rủi ro công nghệ.

Phân tích lớp bảo vệ (LOPA) & Phân tích kết quả định lượng (QRA)

Phân tích lớp bảo vệ - Layer of Protection Analysis (LOPA) thường được sử dụng đánh giá rủi ro cho các mối nguy được nhận diện từ HAZOP nhằm xác định mức SIL (Safety Integrity Level) cần thiết để giảm thiểu rủi ro về mức chấp nhận được. LOPA sử dụng các kỹ thuật bán định lượng liên quan đến khả năng xảy ra của mối nguy. 

Các kịch bản phức tạp cần được phân tích với kỹ thuật Phân tích Định lượng rủi ro (QRA Quantitative Risk Analysis) bằng công cụ Sơ đồ Fault-tree.

Đánh giá mối nguy an ninh mạng cho công nghệ (Security PHA)

Đánh giá các mối nguy về an ninh mạng đối với an toàn công nghệ sử dụng các kỹ thuật PHA như là HAZOP.