Đặc tả Yêu cầu An toàn -SRS

Các yêu cầu của các chức năng an toàn đã xác định được đối chiếu trong Đặc tả yêu cầu an toàn(SRS) một cách toàn diện. Đặc tả Yêu cầu An toànSRS  sẽ trình bày chi tiết - các yêu cầu chung về hệ thống an toàn, các yêu cầu về chức năng an toàn chung và các yêu cầu về chức năng an toàn cụ thể.

Đây là tài liệu thiết kế hệ thống an toàn quan trọng chỉ rõ các hành động cụ thể mà Mỗi SIF cần thực hiện và các yêu cầu về hiệu suất an toàn đối với Mỗi chức năng an toàn, xem xét các yếu tố môi trường hệ thống cụ thể cần được giải quyết, thời gian an toàn quy trình cần được đáp ứng bởi SIF.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hơn 40% lỗi hệ thống là do thông số kỹ thuật không chính xác hoặc không đầy đủ.

Các chuyên gia tư vấn của MEC sẽ làm việc với khách hàng để cung cấp một phương pháp nhanh chóng và triệt để nhằm đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn IEC61508 / IEC61511, với việc sử dụng các mẫu được thiết kế cho Đặc tả kỹ thuật yêu cầu an toàn giải quyết các yêu cầu tuân thủ của các tiêu chuẩn liên quan.